Kontakt os på
70 10 46 22
menu

Persondatapolitik for Ejendomsmæglerfirmaet Skagen Mægleren

 

Indledning

Vi er en ejendomsmæglervirksomhed, der tilbyder dig vurdering og salg af boliger og erhvervsejendomme.
Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Det gør vi for at tilbyde dig den bedste service, for at overholde vores aftaler med dig samt for at opfylde forskellige lovkrav. Vi træffer alle relevante forholdsreglerfor at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov.
Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger definerer, hvordan vi beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder.
 

Brug af persondata

  

Hvorfor bruger vi dine personoplysninger? 

Vi registrerer og bruger personoplysninger, når:
-       du har bestilt materiale fra os
-       du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse
-       du har købt eller solgt en bolig eller erhvervsejendom igennem os
-       du har lejet eller udlejet en bolig eller erhvervsejendom igennem os
-       du har givet os tilladelse til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål
-       vi er juridisk forpligtede til det, fx. i henhold til
-       Lov om formidling af fast ejendom
-       Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom
-       Lov om juridisk rådgivning
-       Lejeloven
-       Erhvervslejeloven
-       Hvidvaskloven
-       Forældelsesloven
-       Bogføringsloven
-       Databeskyttelsesloven
-       det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser. Det kan være for at forhindre misbrug, at styrke it-sikkerheden eller/og som led i direkte markedsføringsformål.
  

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

Vi registrerer og bruger forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke opgaver vi skal udføre for dig eller hvilke ydelser du er interesseret i, herunder:
-       grundlæggende personoplysninger, fx. dit navn, dine kontaktoplysninger og dit CPR-nummer
-       økonomiske oplysninger, fx. oplysninger om gæld, din indkomst eller kreditvurdering
-       oplysninger om dit erhverv eller dit arbejde
-       oplysninger om din familie og husstand
-       id-dokumentation, fx. billede af sundhedskort, pas eller kørekort
-       oplysninger om de ydelser, vi leverer til dig
  

Følsomme oplysninger

Vi registrerer kun følsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne rådgive dig om en ydelse eller for at kunne servicere dig bedst muligt. Vi beder om dit eksplicitte samtykke til at registrere følsomme personoplysninger. Følsomme personoplysninger,vi registrerer, omfatter bl.a. oplysninger om dit helbred, eksempelvis om du er kørestolsbruger, af hensyn til dit boligbehov.
Vi registrerer muligvis også andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestemte ydelser til dig, eller hvis det er os pålagt ved lov.
Vores evne til at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger afhænger i høj grad af, hvor godt vi kender dig. Det er derfor vigtigt, at de oplysninger, du videregiver til os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os om eventuelleændringer.
  

Hvornår og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af vores ydelser, herunder blandt andet
-       salgsvurderinger
-       formidlingsopdrag
-       forhandlinger / købstilbud / købsaftale
-       vurderingsopgaver
-       udlejningsopgaver
-       køberrådgivningsopdrag
-       fremsendelse af salgsmateriale
-       registrering i køberkartotek
-       fremvisninger og åbne huse
-       udsendelse af nyhedsbrev
-       løbende kampagner, konkurrencer m.v.

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser, herunder:
-       kundeservice, rådgivning og administration
-       udvikling og administration af vores produkter, ydelser og forretning
-       markedsføring af vores ydelser og produkter
-       identifikation af kunder
-       for at beskytte dig med bedrageri
-       for at opfylde lovbestemte krav
-       du udfylder formularer i forbindelse med bestillinger
-       du indsender bestemte dokumenter til os
-       du ringer til os
-       du bruger vores hjemmeside, vores apps og ydelser
-       du deltager i kundeundersøgelser eller kampagner
Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Af hensyn til vores ejendomsmægler- og rådgiveransvar gemmer vi afsluttede sager i 10 år (i visse tilfælde 30 år). Fristerne er fastsat efter de danske forældelsesregler.
Uanset øvrig sletning af dine oplysninger, gemmer vi altid adresser på de ejendomme vi har og har haft i kommission. Dette er udelukkende til statistikmæssig brug.
  

Personoplysninger fra tredjepart

Vi registrerer og bruger oplysninger fra tredjepart, herunder fra:
-       Den offentlige Informationsserver (OIS), e-nettet og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Vi registrerer og bruger fx. oplysningerne til at udarbejde og kontrollere det, i en ejendomshandel, lovbestemtemateriale.

-       Kreditorer, pengeinstitutter og panthavere om indestående hæftelser og relevant økonomi. Vi registrerer og bruger ligeledes disse oplysninger til at udarbejde og kontrollere det, i en ejendomshandel, lovbestemtemateriale, samt til sikring af, om en handel kan gennemføres. Vi opdaterer oplysningerne løbende
  

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med visse tredjeparter:
-       Hvis du har bedt os om at bestille fotograf, plantegning, tilstandsrapport m.v. videregiver vi de oplysninger om dig og din bolig, som er nødvendige for at kunne kontakte dig og opfylde aftalen
-       Vi videregiver oplysninger om dig til behandling af salgsopstilling og handlen i sin helhed til e-nettet, i det omfang vi får dit samtykke hertil
-       Vi videregiver oplysninger om dig, herunder dit cpr-nummer til forsyningsselskaber, i det omfang det kræves og vi har dit samtykke hertil
-       I forbindelse med tinglysning af skøde og øvrige dokumenter, videregiver vi dit cpr-nummer til tinglysningen
-       Hvis du har givet samtykke til det, videregiver vi din e-mailadresse til Boligsiden, til brug for Boligsidens undersøgelse af din tilfredshed med ejendomsmægleren
-       Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er os pålagt i henhold til gældende lov, herunder hvidvaskloven
-       Vi videregiver muligvis dine oplysninger internt i koncernen og til eksterne forretningspartnere (herunder til rådgivere og banker), hvis vi har dit samtykke, eller vi har en lovbestemt ret til at gøre det.
​-       I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede. 
  

Dine rettigheder

  

Indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiverpersonoplysninger i Danmark og i udlandet.
  

Indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.
  

Redigering eller sletning af data

Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne redigeret eller slettet med forbehold for begrænsninger i henhold til gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnessom "retten til berigtigelse", "retten til sletning" og "retten til at blive glemt".
Hvis du har indgået en formidlingsaftale, rådgivningsaftale eller berigtigelsesaftale med os, har du samtidig underskrevet dokumentet ”Ejendomsmæglerens persondatabehandling”, hvor du får et samlet overblik over behandling af dine persondata, baseretpå dit kundeforhold med os. Tilsvarende gælder hvis du som køber har underskrevet et købstilbud eller en købsaftale.
 

Begrænset brug

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun, indtil oplysningernesrigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan kontrolleres, om vores legitime interesser vejer tungere end dine interesser.
Hvis du er berettiget til at anmode os om at slette de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af disse oplysninger til opbevaring. Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de oplysninger, vi har registreretom dig, til at vurdere et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at vurdere et juridisk krav, eller hvis du har givetdit samtykke til det.
  

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til videregivelse af oplysninger, som kræver dit samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser. Bemærk, at vi også fortsætter medat bruge dine personoplysninger, fx. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.
  

Dataportabilitet

Hvis vi anvender oplysninger baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne automatiseres, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har videregivet, i et elektronisk maskinlæsbart format.
​  ​

Kontaktoplysninger og klageadgang

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger.
Du kan også indgive en klage via Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk